Ekrem Özen

AYŞE HATUN ÖZEN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI – AHEV

Daha güzel günler ve daha mutlu bir dünya için…

Özen Ailesi’nin değerli üyesinin, annemizin, adını verdiğimiz Ayşe Hatun Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı (AHEV),  toplumla sosyal ve kültürel anlamda bir gönül köprüsü inşa edebilmek amacıyla, 2010 yılında kurduk. Tarifsiz bir heyecan ve engin bir umutla temelini attığımız bu köprüde başlayan yolculuğumuzun rotasını çizerken sadece kendi insanlarımızı değil, tüm dünyanın tekamülünü hedef aldık.

Kurduğumuz her bir gönül köprüsü, daha fazla insana ulaşabilmek ve elimizden gelenin daha fazlasını yapabilmek adına…

Bugün geldiğimiz noktada, arkamıza baktığımızda insanları mutlu etmekten dolayı gurur duyabileceğimiz bir tek şey yapmış olsak bile, kendimizi “bir işe yaramış” hissetmemiz için yeterli olacaktır. Fakat biz bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmek istemiyoruz. Sermayesi gönül ve sorumluluk bilinci olan AHEV, önümüzdeki yıllara taşıyacağı değerleri ile daha fazla köprü inşa edecek, daha fazla insana ulaşacak…

Geleceğe umutla bakabilmek adına…

Her günümüzü, bugüne kadar hiçbir şey yapmamışız; her şey yeniden, sıfırdan ve bugün başlıyormuş gibi yaşamayı temel prensibimiz olarak kabul ettik. Bu değerimizi de ödün vermeden gelecek yıllara taşımaya devam edeceğiz.

Ekrem ÖZEN

Mütevelli Heyeti

  • Kemal ÖZEN (Başkan)
  • Cemal ÖZEN
  • Yunus ÖZEN
  • Hatice KILIÇ
  • Sibel ÖZEN
  • Leman ÖZTUNÇ
  • Kenan ÖZEN
  • Müşerref ÖZEN
  • İsmail ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyeleri : Kemal ÖZEN (BAŞKAN), Cemal ÖZEN, Yunus ÖZEN
Denetim Kurulu Üyeleri (Asil) : Sibel ÖZEN, Müşerref ÖZEN

Vakıf Senedi

AYŞE HATUN ÖZEN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM 1.KURULUŞ HÜKÜMLERİ:

VAKFIN ADI:

Madde 1-Vakfın adı AYŞE HATUN ÖZEN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI’dır. Kısa adı “AHEV” olup işbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Dr. Ali Demir Caddesi No:32 Sefaköy / İstanbul’dur. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Vakfın Amacı

Türk insanlığına ve Türkiye de yaşayan vatandaşlarımıza eğitim öğretim, sosyal, bilimsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için binalar yapılması, her türlü sosyal sorunların çözülmesi için paneller, konferanslar, toplantılar yapılması, hizmet verilmesi, hizmet verenlerin desteklenmesi, maddi ve manevi değerlerin ortaya çıkarılması, tanıtılması, korunması amacı ile Türk Medeni Kanunun 101. Maddesine aykırı olmamak kaydıyla hizmetlerini sunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde4- Vakfın gayesini gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1. Vakfın gayesini gerçekleştirmek için her seviyede eğitim ve öğretim bursları vermek, başarı ödüllerinin verilmesi, kültür etkinliklerinin desteklenmesi, müzik, resim, tiyatro, folklor gibi etkinlikler yapılması,

2. Öğrencilere her türlü yurt içi ve yurt dışı ödüller vermek,

3. Öğrencilere her türlü yurt içi ve yurt dışı ihtisas bursları vermek,

4. Eğitim öğretim sosyal ve kültürel konularında her türlü binalar yapmak ve yapanlara destek vermek,

5. Tüm insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını maddi ve manevi olarak karşılamak bu hususlarda ulusal ve uluslar arası paneller tertip etmek ve etmek isteyenler ile beraber yapmak veya desteklemek,

6. Her seviyede ve tüm insanlığa yardımcı olmak ( din, dil ayrımı yapmadan ) ve bu hususta sosyal ve kültürel amaçlı binalar yapmak ve yapanlara destek olmak,

7. Sağlık yardımları yapmak, yapanları desteklemek,

8. Her seviyede insana, öğrencilere, iaşe, giyim, kırtasiye, kitap v.b. hususlarda yardımlarda bulunmak,

9. Etkinlikler düzenleyerek bağışlar toplamak, paneller düzenleyerek eğitim ve öğretime yardımcı olmak,

10. Fakir ve yardıma muhtaçlara her türlü yardımlarda bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakfın gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf mal varlığına giren bir veya birden çok taşımaz mal gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetmeye ve tasarruf etmeye; vakfın gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirleri arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteğe dahil her türlü güvencelerini almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvencelerini vermeye, vakfın amaç ve konuların uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirak etmeye, bunları doğrudan işletme ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birini ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf ve mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izin ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile maksatlara kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı şunlardır, ancak kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasına müteakip malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

BÖLÜM II. YÖNETİM HÜKÜMLERİ:

VAKFIN ORGANLARI:

a) Mütevelli Heyeti

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişi temsilcilerden oluşan 9 (dokuz) kişidir. Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almak istedikleri en az üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak kapalı zarf içinde mütevelli heyetine verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir neden mütevelli heyeti üyeliklerinin boşalması halinde, boşalan üyeliklere vermiş olduğu listedeki adaylara ilk sıradan başlamak üzere mütevelli heyet üyeliği teklif edilir. Teklifi kabul edenler doğrudan mütevelli heyet üyesi olurlar. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyesi olurlar. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine; dışarıdan heyet üyesi almak üzere kalan mütevelli heyet üyelerinin çoğunluğunun kararı ile seçim yapılır. Mütevelli heyetinin çoğunluk oy nisabı ile vakfa yeni mütevelli heyet üyeleri kabul edilebilir. Mütevelli heyet sayısından sınırlama yoktur.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulunu Seçmek,

b) Denetim Kurulunu Seçmek,

c) Vakfa yeni üye almak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp, incelmek, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi konusunda karar vermek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevduat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

g) Vakfın iş ve işlemlerini gerek duyulması halinde Denetim Kurulu dışında özel denetçi tayin ederek inceletmek,

h) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

i) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklikler yapmak,

j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politika ve stratejileri belirlemek,

k) Yönetim kurulunca gerekli görünen hususları karara bağlamak,

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLATI ZAMAN VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli Heyeti olağan toplantısı her yıl Mart ayı içerisinde yapılır. Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan veya olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak nisabı sağlanan, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati, gündemi ve faaliyet raporu ve varsa diğer belgeler toplantı gününden en az (on beş) gün önce imza karşılığı veya taahhütlü mektup, faks veya elektronik posta yoluyla bildirilir. Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası toplanır. Çoğunlukla sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda 1/3 çoğunluk aranır. Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı divan teşkilinden sonra karara bağlanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Mütevelli heyeti ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip 1(bir) ay içerisinde yapılır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının (2/3) üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetince (2) iki yıllığına seçilecek (5) beş asil üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminden  (2) iki yedek üye seçilir. Yönetim Kuruluna seçilen kişi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından seçilen kişilerin seçilmesi de mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Bu üyeler ayrılanların süresini tamamlar. Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (4) dört toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar mevcudun bir fazlası ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu

a) Vakıf amaçları doğrultusunda her türlü karar alınır ve uygular.

b) Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, vakıfta istihdam edilecek müdür dahil diğer personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

e) Vakıf temsile yetkili olanları belirler

f) Şubelerin açılmasına, iktisadi işletme, ortaklık ve şirketlerin kurulmasına kara verir.

g) Yurt dışından vakfa gelen işbirliği tekliflerini karar bağlar.

h) Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve katılmasına karar verir.

i) Yıllık bütçeyi hazırlar, mütevelli heyeti kabul ettiği şekliyle bütçeyi ve çalışma programını uygular.

j)  Mütevelli heyetinin toplantılarında, döneme ait yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarını ibraya sunar.

k) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar ve çağrıda bulunur.

l) Onur üyeliğine seçilecekleri belirler.

m) Yetkisi dahilinde lüzum görülen diğer hususları yapar ve çağrıda bulunur.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini gerektiğinde yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği belli esaslar dahilinde kendi üyelerinden veya yetkili memur ve memurlarından bir veya birkaçını temsilci olarak herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim Kurulu mütevelli heyeti adına vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetince kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan (2) iki yıl için seçilecek (3)üç asil üyeden, (3) üç yedek üyende oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek denetim raporu, Mütevelli Heyeti toplantısında en az 15 ( Onbeş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

ÜYELİK:

Madde 15- Vakfa, kuruluşundan sonra kabul edilecek üyeleri mütevelli heyet üyelerinden veya yönetim kurulu üyelerinden birinin önermesi ve mütevelli heyet karar gerekir.

ONUR ÜYELİĞİ:

Madde 16- Vakfa; vakfın amaçları doğrultusunda yaptıkları yararlı faaliyetler, üstün hizmet ve katkıları nedeniyle belirli kişilere vakıf onur üyeliği verilebilir. Onur üyeliği kararı en az iki yönetim kurulu üyesinin yazılı teklifi üzerine yönetim kurulunun 2/3 oy çokluğu ile alınır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

BÖLÜM III. MALİ HÜKÜMLER:

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun yurtiçi ve yurtdışından gelecek her türlü şartlı, şartsız ve ayni ve nakdi bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faali yetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler, şirketler ve ortaklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Sair gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YELER

Madde 18- Vakıf yönetimi bir çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirinin 1/3’ünü yönetim ve yönetimi sürdürme gelirleri ile yedek akçe ayırımı ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalan 2/3’ünü ise vakıf amaç ve hizmet alanlarına tahsis eder. Bu oranların yasal olarak değiştirilmesi halinde vakıf, belirlenen bu oranlara uyar.

Madde 19-Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri, yedek akçe ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlerine tahsis edilebilir.

Madde 20- Vakıf amacı ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir şekilde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılmaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

YEDEK AKÇE

Madde 21- Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılabilir. Vakfın yıllık gelirleri, yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerini, vakfa bağlı iktisadi işletmenin zararlarını karşılayamacayak olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcamalar yedek akçe hesabından karşılanır. Yedek akçenin yeterli olup olmadığına, ayrılıp ayrılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.

BÖLÜM V –GENEL HÜKÜMLER

SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 22- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az (2/3) üçte ikisinin onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 23- Vakfı herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, vakfın mal varlığı, aynı amaçlı başka bir vakfa devredebilir. Vakfın sona ermesine karar alınması, yönetim kurulunun üye tam sayısının veya mütevelli üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı bir teklifi Mütevelli Heyeti üye tam sayısının (3/4) dörtte üç onayı ile mümkündür.